Kam­i­nad ilma efek­ti­ivse kam­i­nasü­damikuta on avatud kam­i­nad, millest val­dav osa soo­jusen­er­giat läheb otse korstnasse. Seetõttu on küt­tekulu suur ning sel­l­ised kam­i­nad kütavad pigem “ilma” kui ruumi.

Valmis­tame Bras-Spisen patendi alusel met­allist kam­i­nasü­damikke. Patent on välja antud juba 1985. a Root­sis ja edukalt töö­tanud tänase päe­vani. Kam­i­nasü­damikud on valmis­tatud kvali­teet­sest met­allist ning garan­teerivad efek­ti­ivse põlemise ja kvali­teetse soojuse.

Valmis­tame kam­i­nasü­damikke Pär­nu­maal, Hääde­meestel. Meie kam­i­nasü­damikke on lihtne ise paigal­dada. Loe lähe­malt Bras-spisen kam­i­nasü­damike kohta siit.

bras_spis-300x199 hörnmodell1-300x199

Meie toote­va­likust leiate ka Hääde­meestel tood­e­tud kergkru­usast valmis­tatud moodul kam­i­nad. Meie kam­i­nad ning nende klas­sikalised mudelid leiate siit.

Bras-Spisen kam­i­nasü­damikud omavad paten­teer­i­tud suit­susüs­teemi, mis tagab kõrge soo­jae­fekti ja madala korstna tem­per­atu­uri. Loe suit­susüs­teemi kohta lähe­malt siit. Bras-Spisen kam­i­nasü­damikud sobi­vad kõikidele kam­i­natele, sh nii uude kui ka vanasse avatud kam­i­nasse. Kam­i­nasü­damikud tagavad kõrge tuleo­hutuse ning on heak­ski­idu saanud Rootsi Kon­trol­lameti poolt. Kam­i­nasü­damikel on 5 aas­tane garantii.

Meie moodulkam­i­nad on kerged: 200–300 kg, mis­tõttu sobi­vad paigal­damiseks ka korterelamusse.

Viimistlemiseks võib tas­ap­in­nad kro­hvida, plaatida või kasu­tada puidust äärt. Kasu­tatud on ka fas­saadikro­hvi ja struk­tu­urvärve. Huvi­tavaid lahen­dusi paku­vad lood­us­likud kivid ja mur­tud tellised.

Meie kam­i­nad koos kam­i­nasü­damikuga sobi­vad kogu kor­te­ri või maja küt­miseks (suu­rusega 120–150 m2 olenevalt maja tüübist). Sooja õhu juh­timiseks teistesse ruumidesse või teis­tele kor­rustele kasu­tatakse alu­mi­ini­um­torusid, mille vahele saab panna ventilaatori.