• Kasu­tage küt­teks alati kuiva puitu. Mida kuivem on puit, seda enam annab kamin sooja. Niiske puu küt­teväär­tus on väga madal — umbes pool kuiva küt­tepuu väär­tus­est. Lisaks rikub (pig­itab) märg küt­tepuu korstnat ja kort­snalõõre, mille tule­musena võib korsten põlema süt­tida! Samuti tah­mub märja küt­tepu­uga küt­misel klaas
  • Kam­i­nas ei tohi põle­tada olme­jäät­meid! Prügi põlemisel teki­vad jäägid, mis ladestu­vad korstna sein­tele ja on samuti tuleo­ht­likud. Samuti tekib plas­t­pudelite kilekot­tide põle­tamisel mür­gi­seid gaase.
  • Puud ase­tage puureis­tile küt­tekold­ega risti — nii põl­e­vad nad kauem ja kasute­gur on suurem
  • Pri­maarõhu siiber hoidke avatuna umbes met­alleuro suuruselt
  • Kasu­tage küt­teks jämedamaid puid — nii põl­e­vad nad kauem
  • Parim puu küt­misel on kuiv kask ja haab, mis tõr­jub põle­tamisel korstnast pigi. Puud peak­sid olema alla 20% niisked või siis aasta kuiv­anud välitingimustes
  • Ärge pange kunagi küt­tekol­let täis — piisab 3–4 puust, millest jätkub mõneks tunniks
  • Jäl­gige, et tuli põleks kol­lase rahu­liku leegiga
  • Kam­ina ette on soovi­tav paigal­dada tulekind­last mater­jal­ist kate. Sobi­vad erinevad met­al­lid, ker­aamilised plaa­did ja spet­si­aalne klaas