Miks val­ida Bras-Spisen kam­i­nasü­damikud?

  • Ilma kam­i­nasü­damikuta ehk lahtised/avatud kam­i­nat­est läheb palju soo­jusen­er­giat otse korstnasse. Seetõttu on küt­tekulu suur ning kamin pigem “kütab ilma” kui ruumi.
  • Samuti vajavad kam­i­nasü­damikuta kam­i­nad põlemiseks väga palju õhku, mis võe­takse juba soo­jast toast. Õhk, mis on korstnasse läinud, peab lisaks tulema aknast või uksest, aga see on külm. Kui lah­tised kam­i­nad ehk kam­i­nasü­damikuta kam­i­nad vajavad põlemiseks õhku  500‑1000 m3/h, siis Bras-Spisen kam­i­nasü­damikud vaid 15–20 m3/h.

kaminasuda

  • Sõl­tuvalt südamiku efek­ti­iv­sus­est saab Bras-Spisen kam­i­nasü­damikuga kütta kogu kor­te­rit või maja (suu­rusega 120–150 m2 olenevalt maja tüübist). Sooja õhu juh­timiseks teistesse ruumidesse või teis­tele kor­rustele kasu­tatakse alu­mi­ini­um­torusid, vahele saab panna ven­ti­laa­tori. Kam­i­nasü­damiku efek­ti­iv­sus on 4–15 kW.
  • Kam­i­nasü­damiku valmis­tamiseks kasu­tatakse terasle­hte CORTEN-A, mis on tule ja kuumuse suhtes äärmiselt vas­tu­p­i­dav. CORTEN-A-st valmis­tatakse tänapäe­val kat­laid ja küttesüs­teeme. Samuti on laialt lev­inud CORTEN terase kasu­t­a­mine sil­dade, suurte kon­struk­t­sioonide ja lae­vade ehi­ta­misel. Tema suure­maid eeli­seid on see, et ta suudab ise võidelda rooste vastu ning roost­e­t­a­mine muudab ta veelgi tugevamaks.
  • Bras-Spisen kam­i­nasü­damikud sobi­vad kõikidele kam­i­natele, sh nii uude kui ka vanasse avatud kaminasse
  • Bras-Spisen kam­i­nasü­damikud tagavad kõrge tuleo­hutuse ning on heak­ski­idu saanud Rootsi Kon­trol­lameti poolt
  •  Bras-Spisen kam­i­nasü­damikel on pikk kasu­tusiga. Kam­i­nasü­damikel on 5 aas­tane garantii.

Bras-Spisen kam­i­nasü­damikke on 20 erinevat mudelit: Valige omale sobiv siit.