Bras-spisen kam­i­nasü­damiku paigal­damine ei ole keeru­line ning sell­eks oleme välja töö­tanud vas­tavad juhised.

Enne kam­ina soetamist peab korstnapühk­ija või pottsepp üle vaatama maja korstna!

  • Kui korsten ehi­tatakse, tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid.
  • Kui ühte korstnalõõri ühen­datakse mitu kütte­seadet, võib see endaga kaasa tuua prob­leeme tõm­bega.
  • Katkine korstnapits või külm pöön­ing või­vad samuti korstnatõm­met vähen­dada.
  • Kui korsten on väga hal­vas seisuko­r­ras, oleks otstar­bekam korstna sisse paigal­dada uus spet­si­aalne painduv korstna­toru, mis tagab hea tõmbe.
  • Kui ehi­ta­misel on uus korsten, võib kiviko­rstna asemel jul­gelt met­allist korstna paigal­dada. See on vas­tu­p­i­davam, liht­samini paigal­datav ja kergem­ini puhas­tatav. Met­allist korsten soo­jeneb kiirem­ini kui kiviko­rsten, seega saab hea tõmbe lühema ajaga.
  • Aasta ringi köe­ta­vates majades tuleb korstnad ja lõõrid puhas­tada kaks korda, suvi­lates kord aastas.

Õhuva­hede vajalikkus

Mida suure­mad on õhuva­hed kam­i­nasü­damiku ümber, seda parem­ini pääseb  õhk liikuma ning seda rohkem sooja kam­i­nasü­damik annab. Min­i­maalsed õhuva­hed: südamiku all 4 cm (koos reg­uleer­i­ta­vate jal­gadega), taga­seinast 5 cm, ülev­alt 6 cm, ukser­aami ja müüri vahelt 3 cm.

ohuvahe

Kuidas Bras-spisen kam­i­nasü­damikku paigaldada?

inst1 inst2

1. Eemal­dada südamiku seest SUITSUSÜSTEEM
2. Kin­ni­tada jalad ja paigal­dada südamik

inst3 inst4

3. Paigal­dada võrk ukser­aami ja südamiku vahele
4. Kru­videga kin­ni­tada ukser­aam, kon­trol­l­ida siibrit

inst4 inst5

5. Paigal­dada suit­susüs­teem, uks, tuha­pan­nid ja tuharestid